[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″ hover_enabled=”0″]

Polityka Prywatności

[Postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu wiskitki.org („Serwis”), Stowarzyszenie Kuz´nia Inicjatyw „Wiskitki.org”, Jesionka, ul. Długa 46, 96-315 Wiskitki, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000324367 (dalej zwane: Stowarzyszeniem) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”).
Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Stowarzyszenie Stowarzyszenie zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.
Stowarzyszenie zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

§1
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie.
2. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.
§2
1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:
1) W celu realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn(wpłat online) – w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
2) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
3) W celu obsługi reklamacji na działanie Serwisu;
4) W celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników.
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.
2. Stowarzyszenie przetwarza też dane osobowe Użytkowników również w celach:
1) Archiwalnych;
2) Dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
3) Rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§3
1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.
§4
W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. 

§5
1. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu, tj. dokonuje darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny.
2. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6
1. Stowarzyszenie nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udostępnia się dane w celu obsługi procesu przekazania darowizny, a także Poczty Polskiej i operatorów systemów do wysyłki wiadomości elektronicznych.
2. Stowarzyszenie jest obowiązana również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Udostępniając dane Użytkowników Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.
§7
1. Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe:
1) Imię i nazwisko;
2) Adres e-mail;
3) Miejscowość;
4) Numer telefonu(w przypadku zadeklarowania stałego wsparcia, czyli regularnych darowizn).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania darowizny.

§8

1. Użytkownik ma prawo do:
1) Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
2) Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3) Żądania usunięcia danych;
4) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) Żądania przeniesienia danych osobowych;
6) Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
2. Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: stowarzyszenie@wiskitki.org.

§9
1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Stowarzyszenie przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
3. Dla celów statutowych Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Stowarzyszenie zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.
§10
Stowarzyszenie podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Stowarzyszenie stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.
§11
1. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Stowarzyszenie, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawiki 2, 00-193 Warszawa.
2. Ze Stowarzyszeniem Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail stowarzyszenie@wiskitki.org. W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt z wyznaczonym przez Stowarzyszenie inspektorem ochrony danych osobowych drogą mailową stowarzyszenie@wiskitki.org.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]